Kapital Komerc

Ул. “Ѓоце Симоски” бр. 34
Тетово
Македонија
044 339 900

Kadus - Берберски салон

Комплекс Базар
Тетово
Македонија
071 651 561
  • 044 339 900
  • 044 337 400
Ул. “Ѓоце Симоски” бр. 34
1200 Тетово
Македонија
  • 071 651 561
Комплекс Базар
1200 Тетово
Македонија
  • +389 70 321 015
  • +389 70 371 961
8-ми Септември 3/3
1000 Скопје
Македонија
  • 389 34 330 880
Климент Охридски бб, (транзитен пат)
2400 Струмица
Македонија