Fashion Place

Ул. “Јане Сандански” бб
Тетово
Македонија
072 245 856