Оглас за вработување во ЈП “Македонски шуми“ – отворени се над 170 работни места

Објавено: 16 април 2018 - 14:45

Конечно излезе долгоочекуваниот оглас за вработување во ЈП “Македонски шуми“, со кој се бараат работници од разни профили. Огласот трае 15 дена сметано од денот на објавување, односно најдоцна до 30. 04. 2018 година. Почетна плата изнесува од 14.400 до 25.530 денари, но со оглед дека има осцилации на бодот можно е да биде помала до 30%.

Кон пријавата кандидатите треба да ги приложат и следните документи:
·         Уверение за државјанство
·         Доказ за завршено образование
·         Доказ за работно искуство
 
Уверение за општа здравствена способност за соодветното работно место Потврда дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност
Пријавите со потребната документација да се достават до ЈП „Македонски шуми, Скопје на ул. „Перо Наков, бр. 128 1000 Скопје.
Во продолжение може да ги погледнете работните места за кои можеда се конкурира, како и платата предвидена за тоа работно место:.
 
Врз основа на член 37 и од Законот за јавните претпријатија (Сл. Весник на Р. М. бр. 6р. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14 и 138/14, 25/2015, 61/2015 и 39/2016) и член 20 (Сл. Весник на Р. М. бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016) ЈП „Македонски шуми, Скопје, објавува конкурс за следните работни места:
 
1. Референт за приватни шуми со завршен VI Б степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС Шумарски факултет, со три години работно искуство и основна нето плата во износ од 24. 480, оо денари.
Подружница ШС „Равна Рака, Пехчево 1 (еден) извршител;
 
2. Самостоен референт за користење, заштита и одгледување на шуми со завршен VI Б степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС Шумарски факултет, со три години работно искуство и основна нето плата во износ од 25. 530, оо денари;
Подружница ШС „Осогово, Крива Паланка 4 (четири) извршители;
Подружница ШС „Кратово, Кратово 1 еден) извршител;
Подружница ШС „Плачковица, Радовиш 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Беласица, Струмица 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Кајмакчалан, Битола 4 (четири) извршители;
Подружница ШС Преспадрво, Ресен 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Галичица, Охрид 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Јабланица, Струга 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Куманово Куманово 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Голак, Делчево 1 (еден) извршител;
 
3. Референт за користење на шуми и дотур со завршен VI Б степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС Шумарски факултет, со три години работно искуство и основна нето плата во износ од 24. 480, оо денари;
Подружница ШС „Малешево, Берово 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Равна Река, Пехчево 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Осогово, Кочани 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Плачковица, Виница 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Саланџак, Валандово 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Кожув, Гевгелија 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Демир Капија" Демир Капија 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Бор„ Кавадарци 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Црн Бор„ Прилеп 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Бабуна, Велес 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Бигла, Демир Хисар 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Преспадрво, Ресен 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Лопушник, Кичево 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Сандански, Мак. Брод 5 (пет) извршители;
Подружница ШС „Шар„ Гостивар 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Лешница, Тетово 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Караџица, Скопје 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Голак, Делчево 2 (два) извршители;
 
4. Самостоен референт за расадничко производство, семепроизводство и доработка на други шумски производи со завршен VI Б степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС Шумарски факултет, со три години работно искуство и основна нето плата во износ од 24. 480, оо денари;
Подружница ШС „Шумарство, Св. Николе 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Голак, Делчево 1 (еден) извршител;
 
5. Шеф за заштита на шуми и екологија со завршен VI Б степен или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС Шумарски факултет, со три години работно искуство и основна нето плата во износ од 25. 530, оо денари;
Подружница ШС „Шумарство, Св. Николе 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Липа, Крушево 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Јабланица, Струга 1 (еден) извршител;
 
6. Референт за сеча и дотур стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование Шумарски техничар, со две години работно искуство и основна нето плата во износ од 20. 540, оо денари;
Подружница ШС „Малешево, Берово 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Плачковица, Виница 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Бор„ Кавадарци 5 (пет) извршители;
Подружница ШС „Кајмакчалан, Битола 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Бигла, Демир Хисар 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Галичица, Охрид 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Стогово, Дебар 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Лопушник, Кичево 3 (три) извршители;
 
7. Контролор на рампа стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со две години работно искуство и основна нето плата во износ од 1 6. 220, оо денари;
Подружница ШС „Равна Река, Пехчево 1 (еден) извршител;
 
8. Референт за превоз стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со две години работно искуство Шумарски техничар и основна нето плата во износ од 19. 100, оо денари;
Подружница ШС „Малешево, Берово 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Равна Рака, Пехчево 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Кратово, Кратово 1 еден) извршител;
Подружница ШС „Плачковица, Радовиш 1 еден) извршител;
Подружница ШС „Плачковица, Виница 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Саланџак, Валандово 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Демир Капија, Демир Капија 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Бабуна. Велес 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Кајмакчалан. Битола 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Бигла, Демир Хисар 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Липа, Крушево 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Галичица„ Охрид 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Голак„ Делчево 1 (еден) извршител;
 
9. Чувар на шуми лиценца стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со две години работно искуство Шумарски техничар насока шумарство и основна нето плата во износ од 1 7. 660, оо денари;
Подружница ШС „Малешево, Берово 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Серта, Штип 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Плачковица, Радовиш 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Кожув, Гевгелија 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Црн Бор„ Прилеп 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Кајмакчалан, Битола 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Липа, Крушево 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Галичица, Охрид 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Стогово, Дебар 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Шар„ Гостивар 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Лешница, Тетово 1 (еден) извршител;
 
10. Шумски работник (редач, утоварач) стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со или без работно искуство и основна нето плата во износ од 1 4. 880, оо денари;
Подружница ШС „Осогово, Крива Паланка 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Кратово, Кратово 1 еден) извршител;
Подружница ШС „Плачковица, Радовиш 1 еден) извршител;
Подружница ШС „Плачковица, Виница 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Беласица, Струмица 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Црн Бор„ Прилеп 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Бабуна, Велес 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Шумарство, Св. Николе 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Кајмакчалан, Битола 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Бигла, Демир Хисар 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Галичица, Охрид 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Јабланица, Струга 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Стогово, Дебар 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Лопушник, Кичево 3 (три) извршители;
Подружница ШС „Голак, Делчево 2 (два) извршители;
 
11. Дотурач со механизација стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со две години работно искуство и основна нето плата во износ од 17. 660, оо денари;
Подружница ШС „Равна Рака, Пехчево 1 (еден) извршител;
 
12. Ракувач со градежна машина стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со две години работно искуство и основна нето плата во износ од 19. 100, оо денари;
Подружница ШС „Малешево, Берово 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Равна Рака, Пехчево 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Осогово, Кочани 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Плачковица, Радовиш 2 (два) извршители;
Подружница ШС „Плачковица, Виница 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Беласица, Струмица 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Демир Капија, Демир Капија 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Бор„ Кавадарци 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Црн Бор„ Прилеп 1 (еден) узвршител;
Подружница ШС „Шумарство, Св. Николе 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Стогово, Дебар 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Караџица, Скопје 1 (еден) извршител;
Подружиица ШС „Голак, Делчево 1 (еден) извршител;
 
13. Одржувач на пат стекното најмалку IV ниво на квалификации, четири годишно средно образование, со или без работно искуство и основна нето плата во износ од 14. 400, оо денари;
Подружница ШС „Серта, Штип 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Беласица, Струмица 1 (еден) извршител;
Подружница ШС „Лила, Крушево 2 (два) извршители;
 
Неделно работно време за ове работни места изнесува 40 часа, распоредено во 5 (пет) работни дена од понеделник до петок, од 07 15 часот.
 
Кон пријавата кандидатите треба да ги приложат и следните документи:
Уверение за државјанство
Доказ за завршено образование
Доказ за работно искуство
 
Уверение за општа здравствена способност за соодветното работно место Потврда дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.
 
Пријавите со потребната документација да се достават до ЈП „Македонски шуми, Скопје на ул. „Перо Наков, бр. 128 1000 Скопје.
 
Огласот трае 15 дена сметано од денот на објавување, односно најдоцна до 30. 04. 2018 година, a изборот ќе се изврши согласно законски пропишаните рокови.
 
Некомплетната документација и документацијата доставена по истекот на рокот за аплицирање нема да биде разгледувана.
 
ЈП „Македонски шуми" Скопје

Сподели ја веста

Последни содржини